Všeobecné obchodní podmínky

Kdo jsem?

- Mgr. Bc. Michaela Garguláková, advokátka, ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051, se sídlem Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7

Kdy se tyto obchodní podmínky použijí?

- Tyto obchodní podmínky se uplatní pro návštěvníky webových stránek www.mglegal.cz („webová stránka") a mé klienty při poskytování právních služeb. Případná dohoda mezi námi má před těmito obchodními podmínkami přednost.

Objednávka služeb

- Právní služby lze objednat e-mailem zaslaným na gargulakova@mglegal.cz, telefonicky na čísle 721 944 004 nebo osobně.

- Smlouva mezi námi vzniká poté co Vaši objednávku potvrdím.

Odměna

- Cena právních služeb se řídí především sazbou dohodnout mezi mnou a klientem. V případě, že cena nebyla ujednána, činí cena za poskytnuté právní služby 3.000 Kč bez DPH. Odměna mi náleží za každých započatých 15 minut poskytování služeb.

- Odměna nezahrnuje další uskutečněné výdaje (zejména soudní, správní a jiné poplatky, znalecké posudky, náklady na překlad dokumentů, cestovní náklady a další náklady), které prokazatelně vynaložím v souvislosti s poskytováním právních služeb a které klientovi předložím v rámci příslušného vyúčtování.

- Veškeré ceny uváděné na webové stránce jsou pouze orientační a nejedná se o závazný návrh na uzavření smlouvy, neboť konkrétní rozsah služeb mi nemohou být dopředu známy.

- Právo na odměnu vznikne i tehdy, nebude-li konečného účelu právní pomoci či služby dosaženo, a stane-li se tak z příčin, jimž jsem nemohla zabránit ani při vynaložení obvyklé péče a řádného plnění smluvních povinností. Právo na odměnu vznikne i tehdy, neodpovídá-li výsledek obecnému očekávání klienta.

- V případě, že právní služby budou zahrnovat zastupování klienta v soudním, rozhodčím, správním či jiném obdobném řízení, v němž bude příslušným orgánem klientu přiznána náhrada nákladů řízení, bude odměna zvýšena o přiznanou a protistranou uhrazenou náhradu za zastupování účastníka advokátem určenou podle příslušných právních předpisů.

- Při cestách za účelem poskytování právních služeb bude účtován čas strávený na cestě 50 % sjednané hodinové sazby.

- Vyhrazuji si možnost kdykoli požádat o uhrazení zálohy na právní služby – v takovém případě budou vyžádané právní služby poskytnuty až po úplném uhrazení zálohy.

Fakturace

- Po skončení kalendářního měsíce nebo po poskytnutí právní služby vystavím fakturu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní ode dne vystavení.

Reklamace

- Práva z vadného plnění či případné stížnosti mohou být Klientem uplatněny na adrese gargulakova@mglegal.cz

Závěrečná ustanovení

- Vztah mezi mnou a klientem se řídí českým právem. V případě sporu je příslušný český soud dle mého sídla.

- Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 29. 6. 2022.

Mgr. Michaela Garguláková, advokátkaPište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7