Zásady zpracování osobních údajů

Mgr. Bc. Michaela Garguláková, ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051, se sídlem Spálená 29, 110 00 Praha 1 - Nové Město(„advokát") je ve smyslu tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) („Nařízení") správcem osobních údajů.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Osobní údaje zpracovávám v následujících případech:
1.1.1. komunikovali jste se mnou písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu) a sdělili mi osobní údaje;
1.1.2. jste mým klientem/klientkou – fyzickou osobou, případně podnikající fyzickou osobou;
1.1.3. jste zaměstnancem/zaměstnankyní nebo jiným zástupcem mého klienta – právnické osoby;
1.1.5. jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsem uzavřela smlouvu jako objednatel služeb nebo zboží;
1.1.6. jste zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávám následující kategorie osobních údajů:
2.1. Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.
2.2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, ID datové schránky.
2.3. Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.
2.4. Další osobní údaje Vámi poskytnuté ve smlouvě nebo dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací.
2.5. U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracovávám životopis, údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.
2.6. U osob, u kterých zpracovávám osobní údaje dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon"), zpracovávám také kopii průkazu totožnosti, případně další osobní údaje, které mi v souladu s AML zákonem poskytnete.

3. PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ


Osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů:
3.1. Poskytování právních služeb a plnění závazků vyplývajících z dohod nebo jiných ujednání
3.1.1. Osobní údaje zpracovávám, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.
3.2. Plnění zákonných povinností
3.2.1. Mezi mě uložené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců, vedení mzdové agendy, vedení a archivace advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, kontaktních údajů a evidence poskytovaných služeb, plnění povinností dle AML zákona.
3.3. Oslovování klientů prostřednictvím přímého marketingu, zasílání pozvánek a žádostí o zpětnou vazbu na naše akce
3.3.1. Osobní údaje klientů zpracovávám, neboť se jedná o můj oprávněný zájem. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte mi prosím co nejdříve vědět.
3.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
3.4.1. Osobní údaje můžu také zpracovávat, pokud mi k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

4. ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Pro efektivní poskytování služeb a plnění smluv mám uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým můžU předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:
4.1.1. poskytovatelé poštovních služeb;
4.1.2. poskytovatelé softwarových a IT služeb;
4.1.3. poskytovatelé účetních služeb;
4.1.4. další poskytovatelé služeb, které v současnosti nevyužívám.
4.2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti nebo jiným advokátům.
4.3. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bych mohla vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro poskytnutí právních služeb.

5. DOBA ULOŽENÍ

5.1. Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou mi ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:
5.1.1. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracovávám v případě poskytování právních služeb osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu, v ostatních případech zpracovávám osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
5.1.2. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění mých zákonných povinností, zpracovávám osobní údaje po dobu, kterou mi ukládají právní předpisy.
5.1.3. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, zpracovávám osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud mi nesdělíte, že si nepřejete, abych tyto osobní údaje dále zpracovávala.
5.1.4. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracovávám osobní údaje maximálně po dobu, na kterou jste mi souhlas udělili.

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:
6.1.1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na mě kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracovávám a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
6.1.2. Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že mnou zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte mě prosím kontaktovat.
6.1.3. Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
6.1.4. Právo na výmaz osobních údajů - v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají.
6.1.5. Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abych vaše osobní údaje předala třetí osobě.
6.1.6. Právo vznést námitku – v případě, že zpracovávám vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
6.1.7. Právo podat stížnost - v případě pochybností o dodržování mých povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. KONTAKT

7.1. Pokud mě chcete kontaktovat, zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo mi sdělit, že si nepřejete, abych zpracovávala vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:

Mgr. Bc. Michaela Garguláková
Spálená 29, 110 00 Praha 1 - Nové Město
E-mail: gargulakova@mglegal.cz

8. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám nebudu moci poskytnout příslušné služby (např. poskytnout právní radu).
8.2. Neprovádím žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k profilování.
8.3. Osobní údaje zpracovávám prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.


Pište nebo volejte
Mgr. Michaela Garguláková, advokátka
ev. č. ČAK 19584, IČO 09930051
Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7